TagasiMööblifurnituur AM Furnituur Eesti internetipoesInformatsioon Kohustused ja garantiid Kohustused ja tagatised

Kohustused ja tagatised

Internetipoes www.eamf.ee olevad tooted ja hinnad on informatiivse iseloomuga. Internetipoe pakutava info kasutamine ei loo juriidilisi kohustusi internetipoe külastajate ja selle väljatöötajate vahel. Tootjad töötavad pidevalt toodete uuendamise nimel, seega ei suuda me garanteerida info täielikku täpsust.

10. veebruar

 

Autoriõigused

Veebilehele www.eamf.ee üles pandud info, sh logode, piltide, ikoonide, reklaamiribade, animatsioonide ja nende ülespanemise viiside, kopeerimine, säilitamine, arhiveerimine, täielik või osaline avaldamine on keelatud ja kaitstud autoriõiguse seadusega ja teiste intellektuaalset vara kaitsvate Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Veebilehele www.eamf.ee ülespandud infot võib kasutada ainult AM Furnituur Eesti OÜ kirjaliku loa alusel!

Toodete tagastamine

Toodete ostmisele käesolevalt veebilehelt kohalduvad võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

Vastavalt võlaõigusseaduse § 56 lg-le 1 võib Ostja lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil kaup jõudis Ostjani. Taganemine on õigeaegne juhul, kui Ostja tagastab toote AM Furnituur Eesti OÜ (edaspidi Pakkuja) kontaktaadressile (Sära tee 2, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa, 75312) või esitab taganemisavalduse Pakkuja e-posti aadressile (info@eamf.ee) või kontaktaadressile eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul.

Ostja taganemisel lepingust tagastatakse talle tema poolt tasutu hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Pakkujani, eeldusel, et Ostja tagastab selle aja jooksul toote. Juhul, kui toode ei vasta Ostja poolt tellitule, hüvitatakse Ostjale ka toote tavalised tagastamise kulud. Muudel tagastamise juhtudel kannab toote tagastamise tavalised kulud kuni 10 euro ulatuses Ostja.

Toode peab olema rikkumata originaalpakendis ilma nähtavate (kriimustused, rebitud kaitsekiled jms) ja tehniliste kahjustusteta ning tuleb tagastada kogu komplektiga, mille Ostja sai, kaasa arvatud kõik toote koostisosad – vastasel juhul võidakse toote tagasivõtmisest keelduda.

Kui tagastamisele kuuluv toode on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud toote korrapärase kasutamise tulemusena või Pakkujast tulenevatel asjaoludel, siis on Pakkujal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ja tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks esitatakse Ostjale tasaarvestuse avaldus. Juhul, kui Ostja ei nõustu tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert.

Ostetud toote kasutamist alustades kinnitab Ostja, et see vastab tellitud tootele. Tellimust vormistades kinnitab Ostja, et on tutvunud toote tehniliste andmetega ja müügitingimustega ning tal ei ole pretensioone Pakkuja suhtes.

Pakkuja jätab endale õiguse tühistada Ostja tellimus ja mitte tarnida tellitud toodet juhul, kui tellitud toode on otsas ning Ostja ei ole nõus pakutava asendustootega. Sellisel juhul tagastatakse Ostjale tema poolt tasutud summa hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kaebuste tekkimisel võib Ostja pöörduda Pakkuja poole viimase kontaktaadressi või e-posti aadressi kaudu.  

 

Vastutus ja garantii

Pakkuja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul toote üleandmisest Ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul toote Ostjale üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote olemusega.

Ostja peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest Pakkujale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise puhul ei või Ostja mittevastavusele tugineda.

Ostja võib nõuda toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Pakkujale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

Puudusega toote asendamise korral on Pakkujal õigus nõuda Ostjalt puudusega toote tagastamist. Pakkuja kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Ostja nõuab õigustatult asja parandamist ja Pakkuja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Ostja asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Pakkujalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

Kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Pakkuja keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast pretensiooni esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda makstud raha tagastamist.

Pakkuja vastab Ostja esitatud pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul.

Pakkuja annab kõikidele müüdud toodetele 24-kuulise garantii, kui tootja ei ole määranud teisiti. Koos tootega saab Ostja garantiikviitungi, millel on kirjas garantiiteeninduse aadress ja garantiitingimused. Osadel toodetel kehtib rahvusvaheline garantii, mis võimaldab neile tasuta garantiiremonti kõigis maailma riikides. Garantii ei kehti juhtmetele, akudele, patareidele ja toorainetele. Garantii kasutamiseks tuleb säilitada toote garantiikviitung ja ostu tõendav dokument (ostutšekk, ostu saatekiri). Garantiiajal toote tagastamiseks peab see olema originaalkomplektis ja -pakendis. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal õigus kasutada ka teisi seadusest tulenevaid õigusi.

 

Vastutuse välistamine

Käesoleval veebilehel www.eamf.ee  olevad tooted ja hinnad on informatiivse iseloomuga. Veebilehel oleva info kasutamine ei loo juriidilisi kohustusi veebilehe külastajate ja Pakkuja vahel. Tootjad töötavad pidevalt toodete uuendamise nimel, seega ei suuda Pakkuja garanteerida veebilehel oleva info täielikku täpsust.

Kodulehe ülalhoidja ei pruugi käesoleva lepingu tingimusi säilitada, mistõttu on Ostjal kohustus need välja printida ja säilitada.

 

 

Maintance: Efumo