KLIENTIDE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev poliitika puudutab kõiki isikuandmeid, mida teie meie kliendina edastate AM Furnitūrale, samuti kõiki andmeid, mida AM Furnitūra omandab koostöö tulemusel. Palun tutvuge hoolikalt käesoleva teabega, saades meie kliendiks või enne meie veebipoe saidi  www.eamf.lv kasutamist.

 

1. TEAVE VASTUTAVA TÖÖTLEJA KOHTA

Teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on AM Furnitūra, registrikood 12348300, juriidiline aadress: Kurekivi 9, Lehmja, 75306 Harju maakond, Eesti

For more information, visit our website www.amf.lv.

 

2. KONTAKTANDMED ÜHENDUSE VÕTMISEKS ISIKUANDMETE KAITSE KÜSIMUSTES

Kui teil on küsimusi seoses käesoleva poliitika või teie isikuandmete töötlemisega, võtke palun meiega ühendust kirjutades elektronposti aadressile info@amf.ee

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

AM Furnitūra kogub ja töötleb klientide ja/või nende kontaktisikute isikuandmeid võetud lepingukohustuste täitmiseks, teenuste osutamise, kliendisuhete haldamise, ostude/tellimuste töötlemise, maksete vastuvõtmise tagamiseks, samuti AM Furnitūra õiguslike huvide kaitsmiseks. Loetletud juhtudel sätestatud isikuandmete saamine ja töötlemine on vajalik koostöö tagamiseks ning nende mitte esitamine võib ohustada koostöö alustamist ja/või lepingu täitmist.

AM Furnitūra võib töödelda teie isikuandmeid ettevõtlusega seotud turundusalasteks toiminguteks, eesmärgiga anda teile päevakohase teabe meie pakkumiste kohta ja/või teavitada spetsiaalselt teile mõeldud lojaalsuseeliste kohta. Võime töödelda isikuandmeid ka selleks, et saada teie hinnangut meie poolt osutatud teenuse kohta, eesmärgiga parandada klienditeeninduse kvaliteeti. Andmete töötlemine turunduskommunikatsiooniks, kutsete ja pakkumiste edastamiseks on vabatahtlik, me palume teie nõusolekut sellise kommunikatsiooni alustamiseks. Te võite igal ajal keelduda sellist liiki kommunikatsioonist kooskõlas poliitika punktis 10 sätestatuga.

 

4. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Teie isikuandmeid võime saada teilt või teie esindatud ettevõttelt ühel järgnevatest viisidest:

 • omavahelise lepingu sõlmimise protsessis;
 • koostööprotsessis, vormistades tellimust;
 • kui registreerute osalemiseks meie korraldatud seminaridel;
 • erandjuhtudel kolmandatelt isikutelt (näiteks nende andmebaasidest) omavahelise lepingu sõlmimise ajal;
 • kui esitate meile mõnda dokumenti, e-kirja, helistate jms;
 • kui autoriseerite ennast meie veebilehtedel ja/või kasutate küpsiseid (cookies);
 • muul viisil, järgides isikuandmete töötlemise õiguslike aluseid.

Kogutud isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgnevaid andmeid, samuti muudatusi nendes:

 • eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood;
 • kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, aadress ja telefoninumber, samuti äriklientidel - subjekti esindatud ettevõtte rekvisiidid, kohaletoimetamise aadress, teave, mis on seotud subjekti ameti ja kontaktandmetega ettevõttes ning volituse esindusõigus;
 • teave suhtlusvahendite kohta;
 • tehingu andmed.

 

5. ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

AM Furnitūra võtab vastavaid andmekaitse meetmeid, tagamaks, et teie isikuandmetele ei saa ligi kolmandad isikud, kellel puudub õiguslik alus nende töötlemiseks. Me valime hoolikalt isikuandmete töötlejaid ja andmete üleandmisel hindame selle vajadust ja üleantavate andmete mahtu. Andmeid antakse töötlejatele üle järgides isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise töötlemise nõudeid.

Teie isikuandmeid võidakse edastada:

 • Meie töötajatele, kellel on see vajalik tööülesannete täitmiseks;
 • Koostööpartneritele: IT valdkonna töötajatele ja haldajatele, transporditeenuse ostutajatele, audiitoritele, finantsjuhtimise- ja õiguskonsultantidele;
 • Riigiasutustele põhjendatud nõude saamise alusel, väilistes õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • AM Furnitūra õiguslike huvide kaitseks välistes õigusaktides sätestatud juhtudel, näiteks pöördudes kohtusse või muudes riigi institutsioonidesse isiku vastu, kes on riivanud meie õigustatud huve.

 

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOL ELi/EMPd.

AM Furnitūra ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda.

 

7. KÜPSISED

Me võime kasutada küpsiseid (cookies) meie veebipoe saidil www.eamf.lv, kodulehel www.amf.lv aja veebisaidil www.amflex.eu Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht saadab teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi külastamise ajal ja mida veebisait säilitab teie arvutis või mobiilseadmes, kui te avate saidi. Igal järgneval külastuse korral saadetakse küpsiseid tagasi algsele kodulehele või muule kodulehele, mis selle küpsise ära tunneb. Küpsised toimivad veebilehe mäluna ja võimaldavad veebilehel teie arvutit korduvatel külastustel ära tunda. Küpsiseid kasutatakse, et tõsta meie veebisaidi funktsionaalsust ja lihtsustada selle kasutamist. Samuti võime me kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid meetodeid statistika eesmärgil, et koondada anonüümset statistikat, näiteks saidi kasutamise kohta, mis võimaldab meil aru saada, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad ning parandada kasutajakogemust.

Lisateavet küpsiste poliitika kohta leiate siin.

Te võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see ei luba küpsiste kasutamist, piirab nende kasutamist või kustutab küpsiseid lehitsejalt. Kuid küpsised on olulised, et tagada meie veebisaidi toimimine, seega võib küpsiste kasutamine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust. Lisateavet meie küpsiste ja nende haldamise või kustutamise võimaluste kohta leiate kodulehelt https://www.aboutcookies.org/ .

 

8. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

AM Furnitūra töötleb ja säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks või kooskõlas välistes õigusaktides sätestatuga. Suurem osa teie isikuandmetest säilitatakse ainult tehingusuhete ajal või kuni kehtib kliendi nõusolek vastavaks isikuandmete töötlemiseks. Siiski võidakse osasid isikuandmeid säilitada ka pärast kliendisuhete lõppu, kui seda nõutakse väliste õigusaktidega, näiteks AM Furnitūra õiguslike huvide kaitseks.

Teie isikuandmed kustutatakse siis, kui eespool nimetatud asjaolud on lõppenud.

 

9. ISIKUANDMETE KAITSE

AM Furnitūra tagab kogutud isikuandmete kaitse, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et kaitsta isikuandmeid mittesanktsioneeritud juurdepääsu, avaldamise, juhusliku või ebaseadusliku kaotamise, parandamise või hävitamise eest. Me püüame kasutada kõik kaitsemeetmeid, mis on mõistlikult põhjendatud meie finants- ja korralduslike, samuti tehniliste võimalustega, kuid te peate arvestama sellega, et mitte ükski turvasüsteem ei saa garanteerida täiesti kõikide isikuandmete turvalisuse rikkumise välistamist.

 

10. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

Teil on kohustus AM Furnitūrale teatada juhul, kui teie esitatud isikuandmed on muutunud. Samuti on teil on kohustus teatada meile juhul, kui olete teinud kindlaks, et isikuandmed, mida me töötleme, on ebatäpsed või vananenud.

Teil on andmekaitse üldmääruses sätestatud juhtudel ja korras õigus nõuda ja saada teavet oma isikuandmete kohta, mida saab ja töötleb AM Furnitūra, samuti nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, samuti õigus andmete ülekandmisele ning teil on õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Saades teie kirjaliku taotluse, veendume me teie isikusamasuses, hindame taotlust ja vastame õigusaktides määratud tähtajal. Me täidame teie taotluse andmete parandamise ja kustutamise kohta, kui see on seadusega lubatud, ei mõjuta AM Furnitūra äritegevust või kohustuste täitmist.

Saatke palun nõue oma õiguste realiseerimise kohta isikuandmete kaitse küsimustes ühel järgnevatest viisidest:

 • kirjaliku avalduse kujul SIA AM Furnitūra aadressil: Kurekivi 9, Lehmja, 75306 Harju maakond, Eesti
 • kirjutades elektronposti aadressil info@amf.ee ja allkirjastades nõude turvalise elektroonilise allkirjaga.

Te võite igal ajal loobuda edaspidiste kaubanduslike teadaannete saamisest või osalemisest meie korraldatud küsitlustel, loteriidel jms, saates e-kirja vastava nõudega elektronposti aadressile info@amf.ee või täites vastava avalduse kohapeal AM Furnitūra kaupluses/büroos (Kurekivi 9, Lehmja, 75306 Harju maakond, Eesti).

Kui te arvate, et viis, kuidas me töötame teie isikuandmetega, ei ole sobiv, on teil õigus esitada kaebus teie rahvuslikule andmekaitse asutusele ELis/EMKas. Lätis on see Riiklik andmekaitse inspektsioon. Riikliku andmekaitse inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad siit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

 

11.POLIITIKA MUUDATUSED

Me jätame endale õiguse üle vaadata ja teha muudatusi käesolevas poliitikas. Teave tehtud muudatuste kohta esitatakse meie kodulehel www.amf.lv, kus on kättesaadav ka päevakohane poliitika versioon.