KASUTUSTINGIMUSED

1. ÜLDKOKKULEPE

AM FURNITUUR EESTI OÜ, registreerimisnumber 12348300, aadress: Kurekivi 9, Lehmja, 75306 Harju maakond, Eesti, edaspidi AM Furnitūra, tagab veebilehel www.eamf.lv, edaspidi koduleht, kättesaadava sisu ja pakub teenuseid vastavalt allpool toodud reeglitele ja tingimustele, kohaletoimetamise tingimustele, kauba tagastamise tingimustele, muudele reeglitele ja tingimustele ning tegevuspoliitikale, mille kirjeldus on leitav kodulehel, seoses kindlate funktsioonide, elementide või reklaamiga, samuti tagab klienditeeninduse ning kõik loetletu sisaldub käesolevates reeglites ja tingimustes (kõik koos nimetatud reegliteks ja tingimusteks) ja on nende osa. Autoriseerimisega kodulehe E-KAUPLUS jaotisel tõendate te, et olete lugenud käesolevaid reegleid ja tingimusi, saate nendest aru ja nõustute piiranguteta ja tingimusteta neid järgima.

Kui tarbija soetab veebi vahendusel AM Furnitūra veebilehel müüdavaid kaupu, edaspidi kaup, siis sellist omavahelist kokkulepet loetakse kauglepinguks ja see allub Läti Vabariigi õigusnormidele, mis reguleerivad kauglepingut sealhulgas, kuid mitte ainult, Läti Vabariigi seadusele „Tarbijaõiguste kaitse seadus“, Läti Vabariigi Ministrite kabineti reeglitele „Kauglepingu reeglid“.

Kui kliendil, kes on tellinud ja soetanud kaupa kodulehelt, puudub õigus- ja teovõime, vastutab kauba tellimuse ja tasumise eest selle isiku seaduslik esindaja (näiteks vanemad, eeskostjad). Eelmainitud juhul ei ole tellimus tagasi võetav, samuti ei ole makstud ostusumma tagasi makstav.

Kaugleping kauba ostu kohta loetakse sõlmituks alates kauba eest tasumise hetkest.

 

2. PRIVAATSUS

AM Furnitūra kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja vabadusi, eriti eraelu puutumatust, mis puudutab füüsilise isiku andmete töötlemist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

AM Furnitūra töötleb teie isikuandmeid mitmel viisil erinevatel eesmärkidel sõltuvalt sellest, kas olete registreeritud kasutaja (vaata punkti 2.2.), registreerimata kasutaja (vaata punkti 2.3.) või olete registreerunud uudiskirja saamiseks (vaata punkti 2.4.). Teave, mis on puudutab küpsiste (ingl k cookies) kasutamist, on saadaval privaatsuspoliitikas.

AM Furnitūra ei kasuta ega jaga saadud teavet, mida te annate veebi kaudu, ilma õigusliku aluseta. AM Furnitūra on kohustatud isikuandmed avaldama seaduses sätestatud juhtudel riigi ja omavalitsuse ametiisikutele. Me oleme sunnitud avaldama tarbija isikuandmed, kui seda nõuavad õigusaktid.

AM Furnitūra võib töödelda teie isikuandmeid koondatud viisil statistika vajadusteks, et analüüsida ja parendada osutatavaid teenuseid ja tooteid.

AM Furnitūra võtab kõik võimalikud meetmed teie isikuandmete turvalisuseks, et kaitsta neid varguse, kaotamise, kuritahtliku kasutamise, samuti mittesanktsioneeritud ligipääsu, avaldamise, muutmise ja rikkumise eest.

 

2.1. ÜLDÕIGUSED

Kooskõlas kehtivate õigusaktidega on teil järgnevad õigused:

  • nõuda ligipääsu teie isikuandmetele;
  • nõuda teie isikuandmete parandamist või kustutamist nii palju, kui see on võimalik;
  • nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid töötlemisele;
  • nõuda teie isikuandmete ülekandmist nii palju, kui see on võimalik;
  • teie antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta;
  • esitada kaebus rahvuslikule füüsiliste isikute andmekaitse asutusele;
  • võtta ühendust AM Furnitūraga ja saada lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta.

Läti Vabariigi rahvusliku füüsiliste isikute andmekaitse asutuse kontaktandmed: Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Riia, Läti, LV-1011, tel: +371 67223131, e-post: info@dvi.gov.lv./p>

Contact information of AM Furnitūra:
AM FURNITUUR EESTI OÜ
Registered office: Kurekivi 9, Lehmja, 75306 Harju maakond, Eesti
E-mail: info@eamf.ee

 

2.2. REGISTREERITUD KASUTAJA

2.2.1. KONTO LOOMINE

Registreerudes kodulehel ja luues oma kliendikonto, edaspidi konto, kasutatakse teie isikuandmeid kokkuleppe sõlmimiseks AM Furnitūraga konto, mida kasutatakse suhtluse kanalina kauglepingu sõlmimiseks, loomise ja haldamise kohta.

Luues konto, kinnitate te, et olete teadlik, et teie sisestatud andmeid töödeldakse konto loomiseks ja ülalhoidmiseks, sealhulgas teie soovinimekirja ja ostuajaloo loomiseks ja säilitamiseks ning kauglepingu täitmisega seotud teabe edastamiseks, näiteks tellimuste täitmise teave, tellimuse täpsustamine.

AM Furnitūral on vaja saada ja töödelda teie isikuandmeid kauglepingu sõlmimiseks, kasutades kontot ühenduse võtmise vahendina. Kui te ei esita need isikuandmed, ei saa te luua kontot ja sõlmida kauglepingut.

Teie soovinimekirjas ja ostuajaloos olevat teavet kasutatakse lisaks selleks, et parandada AM Furnitūra osutatud teenuseid ja kaubapakkumisi, tuginedes AM Furnitūra õiguslikule huvile koondada teavet osutatud teenuste ja kauba kvaliteedi kohta.

Kontol olev teave sõlmitud kauglepingute kohta (ostetud kauba kohta), sealhulgas kogu suhtlus teiega säilitatakse kui tõend, et kaugleping oli sõlmitud ja täidetud. AM Furnitūra säilitab seda teavet, tuginedes õiguslikule huvile vaidluse korral kaitsta oma õigusi ja huve ja õigusaktidega pandud kohustusele säilitada teavet äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud konto loomise ja haldamisega ning kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötleb ainult AM Furnitūra ja meie koostööpartnerid, kes tagavad tellimuste kohaletoimetamise, IT struktuurid ja makseplatvormid. Koostööpartneritele edastatakse minimaalne vajalik isikuandmete maht.

Teie isikuandmeid töödeldakse selle eesmärgi raames kuni hetkeni, mil te kustutate kontot või kuni saabub Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud andmete säilitamise tähtaeg või hagi esitamise kohtule aegumistähtaeg, sõltuvalt sellest, milline tähtaeg saabub viimasena.

 

2.2.2. KAUBANDUSLIKE TEADAANNETE SAAMINE

Registreerudes kaubanduslike teadaannete saamiseks, näiteks kampaaniad, eripakkumised, nõustute te, et AM Furnitūra töötleb teie isikuandmeid, mida esitate registreerumise ja tellimuse vormil, sealhulgas teie geograafiline asukoht ja ostuajalugu.

AM Furnitūra töötleb teie isikuandmeid päevakohaste ja sobivate kaubanduslike teadaannete saatmiseks teile. AM Furnitūra teeb erinevat liiki profileerimist, koondades teie esitatud teavet, et analüüsida, millised teenused ja tooted võiksid teid huvitada ning saata teile sobiva sisuga kaubanduslikku teavet.

Teie isikuandmeid, mis puudutab kaubanduslike teadaannete saatmist, töötlevad ainult AM Furnitūra ja meie koostööpartnerid, kes tagavad IT struktuure, e-kirjade ja lühisõnumite saatmise platvorme. Koostööpartneritele edastatakse minimaalne vajalik isikuandmete maht.

Teie isikuandmeid töödeldakse selle eesmärgi raames kuni hetkeni, kui te võtate tagasi oma nõusoleku kaubanduslike teadaannete saamiseks või erandjuhtudel kuni lõpeb vajadus tõendite säilitamiseks saadud nõusoleku kohta.

AM Furnitūra katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui teie nõue on töödeldud. Võtke ikkagi arvesse, et nõude töötlemise aeg sõltub tehnilistest võimalustest teie nõude täitmiseks, mis võib võtta aega kuni viie tööpäevani.

 

2.3. REGISTREERIMATA KASUTAJA

2.3.1. KAUGLEPINGU SÕLMIMINE

Kauglepingu sõlmimieiks on AM Furnitūral vaja saada ja töödelda tellimise vormil esitatud isikuandmeid. Kui te ei esita oma isikuandmed, ei saa te kauglepingut sõlmida.

AM Furnitūra koondab ja säilitab teavet teie ostuajaloo kohta eesmärgiga parandada osutatud teenuseid ja tooteid, tuginedes AM Furnitūra õiguslikule huvile koondada teavet osutatud teenuste ja kauba kvaliteedi kohta.

Teave kauglepingute sõlmimise ja täitmise kohta, sealhulgas kogu suhtlus teiega säilitatakse kui tõend, et kaugleping oli sõlmitud ja täidetud. AM Furnitūra säilitab seda teavet, tuginedes õiguslikule huvile vaidluse korral kaitsta oma õigusi ja huve ja õigusaktidega pandud kohustusele säilitada teavet äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötleb ainult AM Furnitūra ja meie koostööpartnerid, kes tagavad tellimuste kohaletoimetamise, IT struktuurid ja makseplatvormid. Koostööpartneritele edastatakse minimaalne vajalik isikuandmete maht.

Teie isikuandmeid töödeldakse selle eesmärgi raames kuni saabub Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud andmete säilitamise tähtaeg või hagi esitamise kohtule aegumistähtaeg, sõltuvalt sellest, milline tähtaeg saabub viimasena.

 

2.3.2. KAUBANDUSLIKE TEADAANNETE SAAMINE

Registreerudes kaubanduslike teadaannete saamiseks, näiteks kampaaniad, eripakkumised, nõustute te, et AM Furnitūra töötleb teie isikuandmeid, mida esitate tellimuse vormil, samuti teie geograafiline asukoht ja ostuajalugu.

AM Furnitūra töötleb teie isikuandmeid päevakohaste ja sobivate kaubanduslike teadaannete saatmiseks teile. AM Furnitūra teeb profileerimist, koondades teavet teie geograafilise asukoha ja ostuajaloo kohta, et analüüsida, millised teenused ja tooted võiksid teid huvitada ning saata teile sobiva sisuga kaubanduslikku teavet.

Teie isikuandmeid, mis puudutab kaubanduslike teadaannete saatmist, töötlevad ainult AM Furnitūra ja meie koostööpartnerid, kes tagavad IT struktuure, e-kirjade ja lühisõnumite saatmise platvorme. Koostööpartneritele edastatakse minimaalne vajalik isikuandmete maht.

Teie isikuandmeid töödeldakse selle eesmärgi raames kuni hetkeni, kui te võtate tagasi oma nõusoleku kaubanduslike teadaannete saamiseks või erandjuhtudel kuni lõpeb vajadus tõendite säilitamiseks saadud nõusoleku kohta.

AM Furnitūra katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui teie nõue on töödeldud. Võtke ikkagi arvesse, et nõude töötlemise aeg sõltub tehnilistest võimalustest teie nõude täitmiseks, mis võib võtta aega kuni viie tööpäevani.

 

2.4. UUDISKIRJA SAAJA

Nõustudes e-posti teel uudiskirja saamisega nõustute te, et AM Furnitūra saadab teie näidatud e-posti aadressile erinevaid kaubanduslikke teadaandeid.

Teie isikuandmeid, mis puudutab kaubanduslike teadaannete saatmist, töötlevad ainult AM Furnitūra ja meie koostööpartnerid, kes tagavad IT struktuurid ja e-kirjade saatmise platvormid. Koostööpartneritele edastatakse minimaalne vajalik isikuandmete maht.

Teie isikuandmeid töödeldakse selle eesmärgi raames kuni hetkeni, kui te võtate tagasi oma nõusoleku kaubanduslike teadaannete saamiseks või erandjuhtudel kuni lõpeb vajadus tõendite säilitamiseks saadud nõusoleku kohta.

AM Furnitūra katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui teie nõue on töödeldud. Võtke ikkagi arvesse, et nõude töötlemise aeg sõltub tehnilistest võimalustest teie nõude täitmiseks, mis võib võtta aega kuni viie tööpäevani.

 

3. KODULEHE TOIMIMISE EESMÄRK

Selle kodulehe on loonud ja haldab AM Furnitūra ja selle levitamise partnerid. Koduleht on loodud nii, et see toimiks tõhusalt kui platvorm suhtluseks ettevõte ja kliendi vahel, kaubamärgi toodete müümiseks veebi kaudu ning teabeallikana kõigis küsimustes, mis on seotud kaubaga ja ettevõttega.

 

4. KAUBAD JA TEENUSED ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS

Sellel kodulehel saadavad kaubad, mida me võime teile tagada, on mõeldud ainult isiklikuks tarbeks. Te ei tohi meilt saadud teenuseid või näidiseid müüa ega edasi müüa. AM Furnitūra jätab endale õiguse hoiatusega või ilma tühistada või vähendada mistahes täidetava tellimuse või teile tagatava kauba või osutatava teenuse mahtu juhtudel, kui see meie ühepoolse arvamuse järgi võib põhjustada Reeglite ja tingimuste rikkumise.

 

5. TEABE TÄPSUS

Esitades kodulehelt saadavate kaupade nimekirja, püüame me olla võimalikult täpsed. Kui teabes, mis puudutab toodet (kirjeldus, värvid ja muu taoline), on toimunud muudatused, ei saa AM Furnitūra tagada, et koduleht on igal hetkel uuendatud, sisaldades kogu päevakohast teavet.

 

6. INTELLEKTUAALNE OMAND

Kogu sellel kodulehel kättesaadav teave ja sisu, kaasa arvatud, kuid mitte ainult kaubamärgid, logod, teenuse märgid, tekstid, graafilised märgid, nuppude kujutised, pildid, helisalvestiste fragmendid, andmekogud ja tarkvara, nende kogumik ja paigutusega (kõik koos nimetatud: sisu) on AM Furnitūra, meie tütarettevõtete, partnerite või litsentsiandjate omand ning seda kaitsevad Läti Vabariigi seadused ja teised rahvusvahelised seadused, mis puudutavad intellektuaalomandi kaitset, kaasa arvatud seadused, mis reguleerivad autoriõiguste ja kaubamärkide kasutamist. Meile kuuluvate kaubamärkide kasutamine mistahes viisil sõltumata eesmärkidest ei ole lubatud ilma sõnaselge kirjaliku loata.

 

7. KAUBAD

 

8. HINDADE MOODUSTAMISE POLIITIKA

Kõik hinnad veebilehel www.eamf.ee on esitatud eurodes (EUR). Me püüame tagada, et hinnad oleksid alati esitatud täpselt, kuigi ei saa garanteerida, et tellimuse tegemise ajal esitatud hinnad on õiged sel hetkel kehtivad kaupade hinnad. Saades teilt tellimuse, milles esitatud hind erineb sel hetkel veebilehel esitatud hinnast, võtame ,e teiega ühendust ja pakume võimalust tellimus tühistada. Kui me ei suuda teiega kiiresti ühendust võtta, loetakse teie tellimus automaatselt tühistatuks ja kõik vastava tellimuse raames tasutud makseid tagastatakse teile.

Kõikidele hindadele kohaldatakse käibemaksu või muid müügimakse, kui sellised on ette nähtud. Sõltuvalt tarneaadressist võib teie tellimusele olla kohaldatud saatmise lisatasu, mida näidatakse täpselt enne makse kinnitamist ja mis sisaldub tellimuse üldsummas.

Kauba lõpphind koos maksude, lõivude ja kohaletoimetamise tasuga või postikuluga näidatakse enne kauglepingu sõlmimist.

Kui kohaletoimetamise või postikulusid ei saa eelnevalt arvutada, teavitatakse teid, et on võimalik selliste tasude kohaldamine.

 

9. KOHALETOIMETAMISE KORD

Kõik meie tarned toimuvad turvaliselt ja kiirelt, mida kinnitab meie eelnev kogemus. Lisateabe saamiseks tellimuste täitmise ja kohaletoimetamise korra, samuti tasuta tarne tingimuste ja kohaletoimetamise lisatasude kohta, palun tutvuge meie kauba kohaletoimetamise tingimustega.

 

10. KAUBA TAGASTAMISE TINGIMUSED JA TAGANEMISE ÕIGUS

Iga küsimus seoses kliendi tellitud ja talle tarnitud tellimuse tagastamisega vaadatakse eraldi läbi lihtsustatud menetluse korras. Lisateabe saamiseks kliendi võimaluste kohta seoses kauba tagastamisega ja teabe saamiseks lepingu lõpetamise ja vastavate tingimuste kohta, tutvuge palun meie kauba tagastamise tingimustega.

 

11. KASUTAJA KOHUSTUSED

Kodulehele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks peate te järgima siin kirjeldatud reegleid ja tingimusi ja kodulehel avaldatud erihoiatusi või juhiseid juurdepääsu või kasutamise suhtes. Te peate alati tegutsema heas usus ja kooskõlas seaduse ja tavadega. Te ei tohi teha mistahes muudatusi või parandusi kodulehel, selle sisus või teenustes, samuti ei tohi te mistahes viisil kahjustada kodulehe toimimist või funktsionaalset ühtsust. Nendes Reeglites ja tingimustes ettenähtud kohustuste tahtliku või ettevaatamatusest tingitud rikkumise korral vastutate te kõikide kahjude eest, mida selline rikkumine võib põhjustada AM Furnitūrale, meie tütarettevõtetele, partneritele või litsentsiandjatele, piiramata sellega muude nendes Reeglites ja tingimustes mainitud punktide üldist iseloomu.

 

12. LINGID KOLMANDATE POOLTE LEHTEDELE

Me ei vastuta muude kodulehtede sisu eest, millele viivad või millelt toovad meie kodulehe lingid. Kodulehel nähtavad lingid on antud ainult mugavuse tarbeks ja ei ole käsitatav meie, meie tütarettevõtete või partnerite nõusolekuna vastava sisu, toote, teenuse või tarnijaga. Teistele veebisaitidele, kodulehtedele viivate või nendelt toovate linkide kasutamine on teie enda risk. Me ei vastuta mingil viisil teiste selliste veebisaitide kontrollimise või hindamise eest, millelt toovad või millele viivad meie kodulehe lingid ja me ei taga teiste selliste veebisaitide pakkumisi, samuti ei võta me mingit vastutust või kohustust muude selliste kodulehtede ja saitide toimimise, sisu, toodete või teenuste eest, kaasa arvatud piiranguteta nende privaatsuspoliitika ning reeglite ja tingimuste eest. Te peate tähelepanelikult tutvuma teiste teie külastatud veebisaitide reeglite ja tingimustega ning privaatsuspoliitikaga.

 

13. VASTUTUSE PIIRANGUD

Te nõustute, et vastavalt kõikidele kohaldatavatele seadustele ei vastuta pooled (vastavalt lepingule, ettevaatamatuse tõttu või muul alusel) mistahes katkestuse või vea puhul, mis on tekkinud selle kodulehe kasutamisel.

Vastavalt kohaldatavatele seadustele ei vastuta pooled mingil juhul (tulenevalt lepingust, õigusrikkumise tõttu (kaasa arvatud hooletus) või muul alusel) a) AM Furnitūra äritegevuse katkestuse eest; b) hilinemiste või katkestuse eest seoses ligipääsuga kodulehele; c) andmete esitamata jätmise, vigase esitamise, moonutuste, hävimise või muude muudatuste eest; d) mistahes liiki kahju või kaotuste eest, mis on tekkinud seoses teistele saitidele viivate linkide olemisega kodulehel või nende kasutamisega; e) arvutiviiruste, süsteemi avarii või rike eest, mis võib tekkida seoses kodulehe kasutamisega, kaasa arvatud sellise hüperlingi kasutamisega, mis viib kolmandate poolte veebisaitidele või toob nendelt; f) mistahes ebatäpsuste või lünkade eest sisus või g) väljaspool poolte mõistliku kontrolli olevate sündmuste eest.

Pooled ei vastuta mistahes kaudsete, eriliste, juhuslike või järgnevate kahjude eest (kaasa arvatud saamata kasu), mis on seotud kodulehe või selle kasutamisega (või suutmatusega kodulehte kasutada) teie poolt, sõltumata tegevuse liigist, lepingu kohaselt, õigusrikkumise (kaasa arvatud hooletus) või muude põhjuste tõttu ka siis, kui AM Furnitūra on teavitatud selliste kahjude tekkimise võimaluse kohta.

 

14. PRETENSIOONID AUTORIÕIGUSTE OSAS

AM FURNITUUR EESTI OÜ. Kõik õigused reserveeritud.

Selle kodulehe kogu sisu, kirjavahetus (elektronposti või tavaposti teel), samuti turundusmaterjalid, mis on kasutatud kodulehe reklaamimiseks kolmandate poolte vahendites, on AM Furnitūra omand. Selle sisu osaline või terviklik reprodutseerimine või taasavaldamine on keelatud, välja arvatud järgnevatel eesmärkidel:

Luba kopeerida isiklikuks kasutamiseks.

Teil on õigus teha kodulehe sisu koopiaid või välja trükkida selle osasid mõistlikuks isiklikuks kasutamiseks.

Luba kopeerida või taasavaldada piiratud kasutamiseks:

Teil on õigus luua materjali koopiaid väljatrüki kujul või numbriformaadis kasutamiseks kolmandate isikute vajadusteks, tingimusel, et te viitate AM Furnitūra kodulehele kui sisu ja materjalide allikale, lisades mõnele selliselt taasavaldatud koopiale kõrgeima taseme hüperlingi (http://www.eamf.lv). Te peate ka teavitama kolmandaid isikuid, kellega ühiselt kasutate selliseid koopiaid, et selliste koopiate taasavaldamise juhul kõikide materjalide allikana tuleb esitada AM Furnitūra koduleht, lisades kõrgeima taseme hüperlingi (http://www.eamf.ee).

 

15. KOMPENSATSIOON

Te kohustute tasuma meile hüvitist, kaitsma meid kahju, kaotuste või kulude eest, samuti korvama kulud juriidiliste teenuste eest, mis on tekkinud seoses kolmandate isikute poolt esitatud pretensiooni, hagi või nõudega seoses käesolevate reeglite ja tingimuste rikkumisega, vigadega teie esitatud tõendites või garantiides või selle kodulehe kasutamisel teie poolt.

 

16. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Teie autoriseerimisega kodulehel või käesoleva kauglepingu täitmisega, tõlgendusega või selle lõpetamisega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada omavaheliste läbirääkimiste teel.

AM Furnitūra vastab igale teie avaldusele ja teavitab nõude võimaliku täitmise viisi või vaidluse lahenduse või nõude alternatiivse täitmise viisi kohta vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ja tähtaegadel.

Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on teil tarbijana õigus esitada hagi Läti Vabariigi kohtule, mis on AM Furnitūra jurisdiktsioon või sõltumata AM Furnitūra jurisdiktsiooni kohast, tarbija jurisdiktsiooni kohtule.

AM Furnitūra võib esitada hagi teie kui tarbija vastu ainult liikmesriikide nendele kohtutele, milles on teie kui tarbija jurisdiktsioon.

AM Furnitūra ei piira mingil viisil käesolevate tingimustega teie õigust pöörduda pädevate riigiasutuste poole oma õiguste kaitsmiseks.

 

17. ÜLDTINGIMUSED

Te nõustute, et käesolevad reeglid ja tingimused moodustavad kogu teie ja AM Furnitūra vahel sõlmitud asjakohase kokkulepe selle kodulehe ja selle sisu teiepoolse kasutamise suhtes.

AM Furnitūral on õigus igal ajal parandada ja täpsustada käesolevaid tingimusi, avaldades vastavaid muudatusi kodulehel ja osutades muudatuste viimase kuupäeva. Kõik käesolevates Reeglites ja tingimustes tehtud muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist. Te nõustute, et kodulehe kasutamise jätkamisega pärast selliste muudatuste tegemist, tõendate te sellega oma nõustumist kõikide muudatustega. AM Furnitūra jätab endale õiguse tühistada või tunnistada kehtetuks käesolevate Reeglite ja tingimustega antud mistahes õigusi. Te peate järgima sellist kehtetuks tunnistamist või muudatusi nende tegemise hetkest, kaasa arvatud, kui see on vajalik, katkestades kodulehe mistahes viisil kasutamise.

Midagi käesolevates tingimustes öeldust ei ole tõlgendatav kui partnerlussuhete või muu ühisettevõtte liigi asutamisena teie ja AM Furnitūra vahel. Juhul, kui Furnitūra ei suuda saavutada käesolevate Reeglite ja tingimuste järgimist teie poolt, ei mõjuta see meie täielikku õigust nõuda nende järgimist enne või pärast seda. Kui mõni nende Reeglite ja tingimuste punktidest ei ole kohaldatavate seaduste raames täidetav või ei kehti või vahekohtu või kohtu otsusega tunnistatakse täitmatuks või kehtetuks, ei mõjuta see nende Reeglite ja tingimuste kehtivust või kohaldatavust üldiselt ja selle asemel tuleb käesolevates Reeglites ja tingimustes teha muudatusi vastavalt kohaldatavatele seadustele nii, et need peegeldaksid täielikult poolte algset kavatsust vastavalt algsetele Reeglitele ja tingimustele.

 

18. VÄÄRAMATU JÕUD

AM FURNITUUR EESTI OÜ ei vastuta kohustuste täitmise viivitamise või mitte täitmise või muud liiki mitte täitmise eest, mis on tekkinud selliste asjaolude ja takistuste tõttu, mis on väljaspool meie mõistikku kontrolli, mis hõlmab, kuid ei piirdu streikide, valitsuse korralduste, sõjategevuse või riikliku tähtsusega erakorralise olukorra, terrorismi ohu või terrorismi aktide, keskkonna või kliima anomaaliate, kolmandate isikute poolt mittetäitmise, interneti ühenduse katkestuste samuti arvutiseadmete ja tarkvara ülesütlemisega. Selliste vääramatu jõu asjaolude juhul püüame me tekkinud viivitused võimalikult kiiresti ära hoida.